2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ TRIPLEX REVERSE TRANSCRIPTION-PCR FOR DETECTING VIABLE TOXIGENIC VIBRIO CHOLERAE IN WATER SAMPLES IN THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กุมภาพันธ์ 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network (SEAMEO TROPMED Network) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 375-382 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Vibrio cholerae, triplex reverse transcription-PCR, environmental water samples, Thailand 
ผู้เขียน
507070004-4 น.ส. บุญนภา กนกทิพย์พรชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0