2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Molecular analysis of Vibrio vulnificus isolated from cockles and patients in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤศจิกายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 103-112 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Vibrio vulnificus, antibiotic susceptibility, virulence genes, PFGE, Thailand 
ผู้เขียน
535070021-3 น.ส. วนิดา มาลา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0