2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ร่วมกับการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋วที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 16 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 19 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 3025-3031 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ปัจจุบันการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่เป็นสิ่งจำเป็นและเร่งด่วนอย่างยิ่ง พลังน้ำขนาดเล็กมากที่สะดวกต่อการพัฒนาและง่ายในการดำเนินการเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ การศึกษานี้จึงได้ทำการประเมินศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำขนาดเล็กมาก (Micro Hydropower) ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่สามารถให้กำลังผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 5kW มีทั้งสิ้น 70 แห่งโดยมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 23 MW คิดเป็นหน่วยไฟฟ้า 83 GWh แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) โครงการจากอ่างเก็บน้ำ 27 โครงการ (2) โครงการตามแนวลำน้ำ 36 แหล่ง (3) โครงการจากฝาย 6 โครงการ และ (4) โครงการจากเขื่อน 1 โครงการ พื้นที่เหล่านี้ได้ถูกนำมาจัดลำดับความสำคัญด้วยใช้การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ซึ่งพิจารณาถึงข้อเด่นและข้อด้อยในการพัฒนาโครงการนำร่องโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคม และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ในขั้นตอนสุดท้ายได้นำโครงการที่มีศักยภาพ3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการลำชีลอง-4 ลำชีลอง-5 และ ลำคันฉู-4  
ผู้เขียน
535040028-7 นาย ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0