2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interleukin-6 expression in cholangiocarcinoma: a clinicopathological correlation study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ตุลาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม RGJ Seminar Series LXXV “Biomedical Sciences: Research for Healthy Society” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น/ประเมศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 ตุลาคม 2553 
     ถึง 11 ตุลาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 52 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517070010-0 นาย ปกป้อง ประยงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล An outstanding poster presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 11 ตุลาคม 2553 
แนบไฟล์
Citation 2