2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Interleukin-6 receptor gene polymorphism in exon 9 associated in risk of Cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 มีนาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 96 Years of Opisthorchiasis: Past, Present and Future International Congress of Liver Flukes 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Liver fluke and Cholangiocarcinoma Research Center คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Department of Disease Control กระทรวงสาธารณสุข 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น/ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 7 กรกฎาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 105 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
517070010-0 นาย ปกป้อง ประยงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2