2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fertilizer Quality Control of a Bulk-Blending Plant Using Intelligent Systems 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Suranaree Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Suranaree University of Technology 
     ISBN/ISSN 0858-849X 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Neural networks, fuzzy logic, fertilizer, process control 
ผู้เขียน
535040142-9 นาย วิเชียร ศรีชัยปัญญา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0