2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Sharing Capability and Organizational Performance: A Theoretical Perspective 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Vienna 10th International Academic Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) 
     สถานที่จัดประชุม Austria Trend Parkhotel Schönbrunn 
     จังหวัด/รัฐ Vienna, Austria 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 มิถุนายน 2557 
     ถึง 6 มิถุนายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่) none 
     หน้าที่พิมพ์ 400-409 
     Editors/edition/publisher International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) 
     บทคัดย่อ Knowledge sharing aspect can be described by which organizational employees exchange, collaboratively generate their knowledge, and integrate it into organizational knowledge. To date, studies on antecedents for knowledge sharing capability and knowledge sharing success are rare, and little research concerning the role of knowledge sharing capability in organizational performances has been conducted. This paper, therefore, focuses on three areas of knowledge sharing capability: dimensions of knowledge sharing capability, the antecedents of knowledge sharing in an organizational context, and their consequences that were built upon the review of previous empirical studies. According to the existing literature, integrated organizational structure, organizational climate, motivational work design, and organizational culture play roles on knowledge sharing. Three dimensions of knowledge sharing capability (i.e., knowledge sharing readiness, richness interchanging knowledge, and continuous knowledge integration) are accordingly developed for this study. In this study, knowledge sharing outcomes are analyzed by knowledge sharing success and organizational performances. This conceptual framework can be used to foster the effectiveness of knowledge sharing at the organizational level. 
ผู้เขียน
547210008-2 น.ส. อัญชลี โกกะนุช [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0