2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The short term effect of Paslop dance exercise on core strength, balance, and flexibility- A pilot study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICKESS 2014: International conference on kinesiology, exercise and sport science 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World academy of science, engineering and technology 
     สถานที่จัดประชุม Holiday inn 
     จังหวัด/รัฐ London/UK 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2557 
     ถึง 30 มิถุนายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1852 
     Editors/edition/publisher International science index 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545090009-2 น.ส. วิลาวัลย์ กันหาชน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0