2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงานกรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร NCCIT 2014 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 81 
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการจัดตารางสอบด้วยเทคนิคการบรรจุงานที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ วิธีการที่นำเสนอแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การเลือกอาคารที่ใช้ในการจัดสอบโดยพิจารณาจากจำนวนที่นั่งสอบรวมทั้งหมดของอาคารนั้น ส่วนที่สองคือการจัดวิชาลงห้องสอบ เป้าหมายเพื่อให้ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ และค่าไฟฟ้าที่ใช้จัดสอบ ซึ่งปัญหาการจัดตารางสอบเดิมนั้นมีความซับซ้อนและต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขและปัจจัยหลายประการ เช่น จำนวนรายวิชา จำนวนนักศึกษา จำนวนที่นั่งสอบ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละห้องสอบและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการจัดตารางสอบด้วย โดยชุดข้อมูลที่นำมาใช้ในการทดลอง ใช้ข้อมูลรายวิชา, เวลาในการจัดสอบและข้อมูลห้องสอบ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ภาคการศึกษา ผลเปรียบเทียบระหว่างวิธีที่นำเสนอกับวิธีการจัดแบบเดิมที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการจัดห้องสอบ ผลการทดลองพบว่าวิธีการที่นำเสนอเพื่อใช้จัดตารางสอบนั้น สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดสอบ 
     คำสำคัญ ตารางสอบ, วิธีการบรรจุงาน 
ผู้เขียน
545020139-1 น.ส. จรูญลักษณ์ สุพร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0