2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antioxidant activity related to total phenolics of mao juice and their effect of thermal stability 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The First Meeting and Sharing for Science Graduate Students (1st MSSGS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ 08 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 22 กรกฎาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 35 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The “Mao” compiled fruits (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) found in wild tropical forests are used as commercially available local products of juice and wine in Thailand, particularly its 100% juice contains a very rich source of antioxidants including polyphenols. This study aimed to determine total phenolic content and antioxidant activity in the juice sample. The amount of total phenolics was determined using Folin-Ciocalteu assay. The antioxidant activity was evaluated by four different spectrophotometric methods including 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH), 2,2´-azinobis(3-ethylbenzothiazoline 6-sulphonate (ABTS), N,N-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (DMPD) and ferric reducing-antioxidant power (FRAP). It was found that the phenolic content of the juice was 5121.3 ± 43.3 mg GAE/100 mL sample. Their antioxidant activity against DPPH assay was 2655.6 ± 31.3 mg BHT/100 mL sample. ABTS and DMPD ones gave 6382.3 ± 1.3 and 2735.4 ± 9.8 mg Trolox/100 mL sample, respectively. While FRAP assay gave 277.3 ± 0.02 mM Fe2+/100 mL sample. In addition, thermal stability of total phenolic compounds of the juice sample was also investigated by heating at various temperatures (60-100C) for 30 min prior to analysis. The antioxidant activity of the juice under heating at 60C was not affected, but slightly loss of its antioxidant activity of 3.02% at 80C was observed as the phenolic contents decreased to be 6.22%. Therefore, the antioxidant activity related to total phenolics of the mao juice was not much thermally labile. 
ผู้เขียน
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0