2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Polymorphism of interleukin-6 receptor is associated with cholangiocarcinoma risk 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มิถุนายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร UICC-Asia Regional Office/APOCP Coordination 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่ 14 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The cholangiocarcinoma (CCA) is a relatively rare cancer worldwide but it is highly prevalent in Thailand where the liver fluke, Opisthorchis viverriniis endemic. There are reports that interleukin 6 (IL-6) may play an important role in the pathogenesis of opisthorchiasis associated CCA. Functionally, IL-6 can act on target cells through its receptor, IL-6R, and IL-6R polymorphisms may affect the functional activity of IL-6 leading to susceptibility to cholangiocarcinogenesis. Therefore, we assessed the association of the 48892 A/C (Asp358Ala) polymorphism in exon 9 of the IL-6R gene in 79 CCA cases compared to 80 healthy controls using the PCR-RFLP technique. The results showed significant differences between CCA cases and controls in overall genotype (p=0.001) and allele frequencies (p=0.0002). Chi-square for trend test revealed a significant association between genotype and CCA susceptibility (p=0.0002). The odds ratios (ORs) for genotype were 0.283 (95% CI=0.131-0.605, AC vs. AA; p=0.0003) and 0.206 (95% CI=0.196-1.245, CC vs. AA; p=0.0416), the OR for alleles was 0.347 (95% CI=0.187-0.633, allele C vs. allele A; p=0.0002) and that for the carrier C variant was 0.272 (95% CI=0.130-0.564; p=0.0001). This study demonstrated a close association between an IL-6R polymorphism, specifically higher A allele, and cholangiocarcinoma. 
     คำสำคัญ Interleukin 6 receptor, Polymorphism, Cholangiocarcinoma, opisthorchiasis, PCR-RFL 
ผู้เขียน
517070010-0 นาย ปกป้อง ประยงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0