2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ผลผลิตและการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมน้ำตาล ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2557 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
     จังหวัด/รัฐ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 23 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 12-18 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555210075-4 น.ส. น้ำฟ้า ทิพย์เนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0