2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of TiO2 capping layer on reset current of lateral phase change memory 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กรกฎาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI‐CIT) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ECTI Association 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Lateral Phase Change Memories (LPCMs) gained a lot of interesting due to its simpler fabrication process and lower reset current comparing with vertical-structure phase change memories. The capping layer can be easily fabricated and changed on the active phase-change region of LPCM. The knowledge of capping layer on the thermal generation and diffusion on LPCM can provide an alternative design approach to alleviate the high reset current issue of PCM. The location and thickness of TiO2 capping layer were studied in order to achieve higher power consumption efficiency using finite element analysis. The four LPCM structures with various location of capping layer were modelled. The simulation results found that addition TiO2 capping layer can increase power efficiency. The proper location to place TiO2 capping layer is at the centre of the active phase-change layer found in Model 4. The thickness of capping layer was developed based on Model 4; and thickness of 40nm was given the best result. The combination of proper location and thickness of TiO2 capping layer can offer a reduction of the LPCM reset current by 24%. 
     คำสำคัญ Phase change memory, LPCM, Reset current, Finite element, Structure design, TiO2 capping layer, Capping layer location, Capping layer thickness 
ผู้เขียน
525040209-2 นาย สันติภาพ สายนนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0