2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Patients' Attitude Towards Self-Reporting of Adverse Drug Reactions 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background and Objective Nowadays, many countries over the world, patients increasingly involve in self-reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) to pharmacovigilance centre. There were limited studies relating to how patients view on this reporting system. Therefore, this study aimed to explore their attitude towards ADR self-reporting system by themselves and other factors related. Method This descriptive study was conducted at university hospitals, Srinagarind hospital and Queen Sirikit Heart Center of the Northeast. The out-patients, aged over 18 years old, had taken statins at least 1 month, received self-administered questionnaires to rate attitude towards patient self-reporting of ADRs. A total of 12 attitudinal questions, consisted of equal numbers of positive and negative statements, were rated on 5-point Likert scale ranging from strongly disagree (1) to strongly agree (5). Scores were conversely assigned for negative statements before summarizing total score (Min-Max=10-60). Results The response rate of valid questionnaire was 51.7%. There were 645-661 patients who gave responses in each statement but 615 patients responded to all 12 statements. Patients mostly had moderate to high scores of attitude towards self-reporting of ADRs (Mean total score±S.D.=42.37±5.54). In positive statement, most patients (89.2%) agreed or strongly agreed that they were prepared for ADR reporting by regularly monitoring themselves. In negative statement, patients frequently disagreed or strongly disagreed that participation in ADR reporting was wasting their time (86.0%). Attitude towards this reporting system was significantly affected by number of comorbid diseases (p=0.030) and experienced ADRs (p=0.022). Conclusions Generally, patients had positive attitude towards self-reporting of ADRs. Although they perceived their potentials in making ADR reports, provision of information about comorbid diseases and drugs should also be improved.  
     คำสำคัญ Attitude, Patient, Self-reporting of Adverse Drug Reactions 
ผู้เขียน
537150005-0 น.ส. นทพร ชัยพิชิต [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0