2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ MT2A ยีนโพลิมอร์ฟิซึมและปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทยสุขภาพดีที่สูบและไม่สูบบุหรี่ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0857-6653 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การสูบบุหรี่ เมทัลโลไธโอนีน โพลิมอร์ฟิซึม มาลอนไดอัลดีไฮด์ ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
ผู้เขียน
555090006-9 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
545090015-7 น.ส. ศศิธร ไขชัยภูมิ
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
517100018-9 น.ส. ปรารถนา ยงสกุลชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0