2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Process of Community Health Policy Formulation in Community, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Business Strategy and Social Sciences  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Economic and Social Society & Universiti Tun Hussein onn Malaysia & Pak Publishing Group 
     สถานที่จัดประชุม Pearl International Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 สิงหาคม 2557 
     ถึง 17 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 31-38 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research aimed to examine the process of community health policy formulation in rural, Thailand. The study was conducted by the qualitative approach, in a rural village, Ubon Ratchathani province, Thailand where the community health policy formulation was done. The 25 key informants were sub-district health promotion hospital officers, sub-district municipality officers, community leaders, senior citizens, community organizational leaders, health volunteers and villagers who had participated in the community health policy formulation. Data were collected by in-depth interviews with interview guideline and non-participatory observation during February – April, 2014. Content analysis was employed for data analysis. Descriptive analytic method was used for result presentation. Results showed that: The key operational principle of the process of community health policy formulation was the participation and consultation among community members. It consists of these three major procedures 1) Identifying health problem issues by health community forum 2) Preparing a policy proposal by village health volunteers meeting and 3) Arranging health community forum to accepted community health policy together. The results have led to the establishment of problem management project with chronic diseases in the village and the declaration of village announcement to create healthy environment. Keywords: Health Policy Formulation, Community, Policy Process,Health Management Village, Health Community Forum, Village Health Volunteer 
ผู้เขียน
547080024-6 นาย ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0