2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Temperature Effect on Adsorption of Cu, Zn, and Ni by Red Loess 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กันยายน 2557 
     ถึง 3 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่) 19 
     หน้าที่พิมพ์ 229 
     Editors/edition/publisher ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555040165-9 Mr. PANHA SARIEM [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0