2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสำรวจโรคของยูคาลิปตัสและการบ่งชี้เชื้อสาเหตุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม อารักขาพืชไทยก้าวไกลในประชาคมอาเซียน 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการ วัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 28 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 22 
     Issue (เล่มที่) 11 
     หน้าที่พิมพ์ 283 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545030061-6 นาย กฤษฎา โพธิ์เรืองเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0