2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความชุกของการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในประชากร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานห้องสมุด โรงพยาบาลสกลนคร  
     ISBN/ISSN 0859-7251 
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Oral pre-malignant lesions, Leukoplakia, Oral lichen planus, Erythroplakia , Oral submucous fibrosis 
ผู้เขียน
555110022-2 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทนงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0