2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ทัศนคติของผู้ป่วยต่อวิธีการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์โดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานและแหล่งข้อมูลที่ผู้ป่วยใช้ในการยืนยันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 59 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ป่วย/ผู้ปกครองต่อการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามซึ่งให้อาสาสมัครตอบด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยและผู้ปกครองของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่ได้รับการรักษาด้วยยา methylphenidate รับการรักษาที่ห้องตรวจจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 12 กันยายน พ.ศ. 2556 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 test และ multiple logistic regression ผลการวิจัย แบบสอบถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 604 ราย (ร้อยละ 93.8) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองร้อยละ 96 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.2) อายุเฉลี่ย 40.30±7.73 ปี แหล่งข้อมูลที่ใช้มากที่สุดคือ เอกสารกำกับยา (ร้อยละ 50) และอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 26) ผู้ป่วยและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.76±0.70 ร้อยละ 55.8 เห็นด้วยว่าการรายงานอาการไม่พึงประสงค์เป็นหน้าที่รับผิดชอบของตน ร้อยละ 92.4 มีความพร้อมในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์โดยสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอและร้อยละ 84.4 มีความมั่นใจในการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติได้แก่ จำนวนยาอื่นที่ใช้ร่วม, ระยะเวลาในการรักษา และ จำนวนอาการไม่พึงประสงค์ที่รายงาน (p<0.001, 0.01, <0.001 ตามลำดับ) สรุป การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยและผู้ปกครองมีความต้องการและความพร้อมในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ และยังเห็นว่าการรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์นั้นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของตน อย่างไรก็ตามผู้ป่วยและผู้ปกครองยังคงต้องการความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ในการติดตามและรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
     คำสำคัญ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรคสมาธิสั้น การรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ แหล่งข้อมูล ทัศนคติ  
ผู้เขียน
545150040-5 น.ส. เพียงขวัญ นครรัตนชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0