2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Students’ Intuition in Mathematics Class Using Lesson Study and Open Approach  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Psychology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing Inc. 
     ISBN/ISSN 2152-7199 
     ปีที่
     ฉบับที่ 13 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 1503-1516 
     บทคัดย่อ Abstract The objective of this article is to investigate students’ intuition in mathematics class using Lesson Study and Open Approach. The research methodology employed was the qualitative research methods of teaching experiment combined with an ethnographic study. The study’s target group consists of three Grade 2 students at Ban Bueng Niam Bueng Krainoon School in Khon Kaen Province during the 2012 Academic Year. This is the school that participated in the professional development of mathematics teachers with Lesson Study and Open Approach innovation project. The researcher collected data from a mathematics class that taught multiplication learning unit (1) from the mathematics textbook for Grade 2 students. This is the textbook used in the professional development of mathematics teachers with Lesson Study and Open Approach innovation project. The research findings are: Mathematics class using Lesson Study and Open Approach allows students to intuitively learn the content of a basic multiplication unit. Students’ intuition was developed during Step 1 (posing open-ended problems) and Step 2 (students’ self-learning through problem solving) of the Open Approach process. Students intuitively discovered the repeated addition and multiplication methods in solving multiplication problems.  
     คำสำคัญ Intuition, Lesson Study, Open Approach 
ผู้เขียน
517050006-3 น.ส. ขวัญตา พันธุ์บ้านแหลม [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0