2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE DEVELOPMENT OF CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT OF KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, MANCHA KHIRI BRANCH, KHON KAEN PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS MANAGEMENT AND INNOVATION 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม KHON KAEN UNIVERSITY 
     สถานที่จัดประชุม CENTARA HOTEL AND CONVENTION CENTRE KHON KAEN 
     จังหวัด/รัฐ KHON KAEN 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 กันยายน 2557 
     ถึง 21 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่) 4-19 
     หน้าที่พิมพ์ 77 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555740197-7 น.ส. ปวีณา ทับภูมี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0