2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาสัดส่วนเวลาการทำงานของพนักงานธนาคาร ด้วยวิธีการสุ่มงานในลักษณะหลายมิติ: กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กันยายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสัดส่วนเวลาการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการสุ่มงานในลักษณะหลายมิติ จำนวน 2 มิติการทำงาน ได้แก่ มิติการทำอะไร และมิติกระทำกับใคร ระยะเวลาเก็บข้อมูล เดือน มีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทำการบันทึกข้อมูลจากวีดีโอบันทึกภาพการทำงาน แบบสุ่มบันทึกข้อมูลของพนักงาน 11 คน ทุกๆ 10 นาที ในช่วงเวลาการทำงานตั้งแต่ เวลา 8.00 - 17.00 น. (ยกเว้นช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร เวลา 11.00 - 13.00 น.) วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนเวลาในแต่ละกิจกรรมด้วยความถี่และร้อยละของสัดส่วนเวลา จากการศึกษาเหตุการณ์การทำงานทั้งหมด จำนวน 8,190 ครั้ง ในมิติการทำอะไร มีสัดส่วนเวลาการทำงานในกิจกรรมด้านงานปฏิบัติการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.89 รองลงมาเป็นกิจกรรมการประชุมภายในธนาคาร การไม่อยู่ในงาน กิจกรรมส่วนตัว การรอคอยการทำงาน และการว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 33.35 และกิจกรรมด้านงานบริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 22.76 ทั้งนี้เมื่อนำมาแบ่งตามการเกิดผลงาน พบว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลงาน คิดเป็นร้อยละ 74.38 และกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลงาน คิดเป็นร้อยละ 25.62 สำหรับมิติการกระทำกับใคร พบว่า การปฏิบัติงานกระทำกับตนเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.40 รองลงมาคือ ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 23.39 ทีมงาน คิดเป็นร้อยละ 16.74 และอื่นๆ คือ การไม่ทราบว่าพนักงานติดต่ออยู่กับใคร เนื่องจากพนักงานไม่อยู่ในงาน คิดเป็นร้อยละ 14.47 ดังนั้น จึงควรปรังปรุงและพัฒนาการทำงานโดยการเพิ่มสัดส่วนเวลาการทำงานพบลูกค้าและบริการลูกค้าให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ควรลดสัดส่วนเวลาในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลงาน เช่น กิจกรรมส่วนตัวและการขาดงาน เป็นต้น  
     คำสำคัญ สัดส่วนเวลาการทำงาน การสุ่มงานในลักษณะหลายมิติ  
ผู้เขียน
555740581-6 น.ส. สมหญิง ชื่นชุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0