2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Intangible Cultural Heritage Knowledge Framework for Ontology Construction 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University, Mahasarakham University, Chulalongkorn University 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2556 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 294-301 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper is the first part of the research on development of knowledge-based system for Intangible Cultural Heritage (ICH) of Greater Mekong Sub-region using semantic web and geographic information system. It aims to develop an ICH knowledge framework which eventually will be used for ontology-based system to assist the construction of knowledge structure of ICH knowledge which is stored in various sources and formats. ICH knowledge domain was classified and grouped by the associated meanings of the topics. ICH knowledge, therefore are divided into five sub-knowledge domain and seventy-seven classes. The five sub-domains included Oral traditions, Performing arts, Social practices, rituals and festive events, Knowledge and practices concerning nature and the universe, and Skills to produce traditional crafts. The ontology of ICH knowledge domain then was constructed using HOZO ontology editor software. This ontology will be used for the future development of a knowledge-based system for ICH. 
ผู้เขียน
537080013-0 นาย วิระพงศ์ จันทร์สนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0