2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
     ISBN/ISSN 2350-9600 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 75-83 
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอผลการวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบฐานความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : การประยุกต์เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ "ตำนานศรัทธาและความเชื่อที่มีต่อพญานาค" ของผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างความรู้ โดยทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสาร ตำรา คู่มือ ผลงานทางวิชาการทั้งที่มีอยู่ในรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทำการออกแบบอย่างเรียบง่ายและใช้วิธีการสร้างตัวแทนองค์ความรู้ที่ได้นั้นอย่างมีเหตุผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาออนโทโลยี ซึ่งขึ้นอยู่กับเอนทิตี้ (Entities) และตามคุณสมบัติ (Properties) ที่ได้มีการกำหนดเป็นรูปแบบมาตรฐานไว้อยู่ในแนวคิด CIDOC CRM แล้ว สุดท้าย เค้าร่างออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาเป็นออนโทโลยีเพื่อเป็นหัวใจสำคัญหลักของเทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายในระบบฐานความรู้ต่อไปได้ 
     คำสำคัญ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ, ออนโทโลยี, CIDOC-CRM, เว็บเชิงความหมาย, ระบบฐานความรู้ 
ผู้เขียน
537080013-0 นาย วิระพงศ์ จันทร์สนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0