2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา แอนดื คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 กันยายน 2557 
     ถึง 21 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่) 2408-0861 
     หน้าที่พิมพ์ 542-547 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาอิสระเรื่องการพัฒนาคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุญญาพรน้ำมันปาล์ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและสาเหตุของการเกิดกรดไขมันอิสระของน้ำมันปาล์มเกินมาตรฐานในกระบวนการผลิต และ 2. เพื่อหาแนวทางในการปรับลดกรดไขมันอิสระน้ำมันปาล์มดิบให้อยู่ในค่ามาตรฐาน โดยนำใช้การวิเคราะห์กระบวนการ หลักการ 3 จริง และหลักความสูญเปล่ามาใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ใช้แผนภาพก้างปลาโดยการระดมสมองพนักงานในห้างฯ จำนวน 7 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างผลและน้ำมันปาล์มแต่ละกระบวนการผลิต เพื่อหาสาเหตุของการเกิดกรดไขมันอิสระเกินค่ามาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน พบปัญหาเกิดจาก วัตถุดิบร้อยละ 42.86 เครื่องจักร 31.43 วิธีการปฏิบัติงาน 14.29 และพนักงาน 11.42 จึงได้นำวงจรบริหารคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการปรับลดค่ากรดไขมันอิสระให้อยู่ในมาตรฐาน โดยสาเหตุเมื่อวิเคราะห์รากเหง้า พบว่าเกิดจากการไม่มีคู่มือซ่อมแซมเครื่องจักร ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน พนักงานขาดการอบรม ไม่มีการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลจากการดำเนินแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่าทางห้างฯ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่มีค่ากรดไขมันอิสระอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดคือ 6.07% โดยลดลงเฉลี่ย 4.21% 
ผู้เขียน
555740558-1 น.ส. พิรุณรัตน์ ภูไชยแสง [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0