2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Estimation of Missing GPS Precipitable Water Vapor Data by Zenith Wet Delay and Meteorological Data 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN 1662-8985 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 931-932 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 703-708 
     บทคัดย่อ This article presents a statistical correlation between GPS precipitable water vapor and meteorological data, i.e., surface temperature, air pressure, relative humidity, dew point temperature, and water vapor pressure by using linear regression. The data, recorded over a 4-year period, was used as an estimation of missing GPS precipitable water vapor data from discontinuous recordings. A multiple linear regression equation showed a correlation among zenith wet delay(ZWD), water vapor pressure(e) and surface temperature(T) was ZWD(e,T) = 17.4952e-0.8281T-93.164, with a coefficient of determination(R 2 ) of 0.725, a mean absolute error of 8.71 mm, a root mean square error of 10.39 mm, and a mean absolute percentage error of 18.63%. The equation obtained can be used to estimate GPS precipitable water vapor data which is missing from recordings due to accident or technological error.  
     คำสำคัญ pwv, remote sensing, meteorological, rain, water management 
ผู้เขียน
557040031-4 นาย ประวิทย์ อ่วงอารีย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0