2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Removal of Hg(II) from Aqueous Solution using Graphene Oxide as a Highly Potential Adsorbent 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemistry Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Journal of Chemistry 
     สถานที่จัดประชุม Harbour Plaza Resort City 
     จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2557 
     ถึง 4 ตุลาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 35 
     Editors/edition/publisher Prof. Dr. R.K. Agarwal 
     บทคัดย่อ Mercury and its compounds are neurotoxins, which simply cause any blockage of enzyme sites and interfere in related protein synthesis, and generally found as much toxic metal contaminants in wastewater and environment. Removal of such metal ions by various adsorbents including chitosan, resins, ash, silica gel and activated carbon was reported. Presently, graphene oxide (GO) is one of highly potential adsorbents used in numerous applications. Its main advantage is consisted of three main functional groups (carbonyl, hydroxyl and epoxide) on their surface giving anchored sites for metal ions complexation, namely for adsorption capabilities of Pb(II), Zn(II), Cu(II), Cd(II) and Co(II). The present study was thus subject to the adsorption of Hg(II) with GO compared with bare graphite (BGP). For an optimization study, the effects of pH solution (2-9), incubation time (10-240 min), and an initial concentration of Hg(II) (0.1-60 mg/L) were investigated. Mercury (II) ion was analyzed by FI-HGAAS. From the results, the adsorption capacity for Hg(II) removal from aqueous solution was 50.51 mg/g at pH 4.4 and their adsorption state was completed within 80 min. While BGP gave the adsorption capacity of 22.94 mg Hg(II)/g at pH 6.5 within 100 min. The adsorption isotherms of Hg(II) fit well with the Langmuir and Freundlich models for GO and BGP, respectively. It is demonstrated that GO can also be a highly potential adsorbent for toxic metals.  
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0