2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Determination of total phenolic compounds and flavonoid contents related to antioxidant activity of the “Mao” concentrate juice from various sources 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Journal of Chemisty 
     สถานที่จัดประชุม Harbour Plaza Resort City, Hong Kong 
     จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 ตุลาคม 2557 
     ถึง 4 ตุลาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 36 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0