2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Ontology Framework for Recommendation about a Crime Scene Investigation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2014 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม u-Incheon Forum/Incheon Smart City Association Inha University 
     สถานที่จัดประชุม Youngjong Sky Resort 
     จังหวัด/รัฐ Incheon, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 กันยายน 2557 
     ถึง 26 กันยายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 176-180 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Currently, process of recording the evidence at the scene of the forensic science of police center is facing a problem of long delay, information redundancy and disorganized structure. The semantic analysis found thatwords and phrases in case reportsaresemantic structures. Moreover, the content of a case report can be represented by the knowledge base concept (Ontology). This research developed ontology to recommend words to fill-in a case report of the crime scene investigation report about properties for the Forensic Science Police Center 4 of Thailand. The purpose is to suggest words or sentences which are appropriate and have most possibilities to be used by users. The rules of ontology were defined based on the existing documents. The ontology was bringing into acknowledge feeding unit of an application program on a tablet with Android OS to enhance the performance of the crime scene investigation process. The figures of merit of the ontology were measured by filling-in of 30 real crime cases. The results were 82.50%, 96.67% and 88.49% of precision, recall and F-measure, respectively.Thus, the suggestions based on the developed ontology can reduce the key stroke and get a shortening the time, higher accuracy and more standardized document. 
ผู้เขียน
555020124-5 น.ส. บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
555020122-9 น.ส. ณัชชารีย์ วิเชียรนิตย์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0