2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Ontology Design for Recommendation Filling-in for a Crime Scene Investigation Report of the Forensic Science Police Center 4 Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand, and Wrocław University of Technology, Poland. 
     สถานที่จัดประชุม Grande Centre Point Hotel Terminal 21 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 เมษายน 2557 
     ถึง 9 เมษายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 551 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 139-147 
     Editors/edition/publisher Springer International Publishing 
     บทคัดย่อ The Forensic Science Police Center 4 in Thailand wants to have a system that can help the officers to produce a report of a crime scene investigation. An obstacle is the sentence that is needed to be typed is a long sentence. However, the format of the report can be structured. Nouns or phases of 50 criminal cases were extracted and analyzed using noun-phase analysis. Ontology was constructed from the analysis. The ontology has five topics that are Indoor scene, Outdoor scene, Clue at scene, Evidence, Lost asset and Criminal gate. Each topic comprises of several categories. The system was also developed to test the coverage of the ontology. As measured by Precision, Recall and F-measure which is 74.21%, 95.71% and 83.86% respectively. 
ผู้เขียน
555020124-5 น.ส. บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
555020122-9 น.ส. ณัชชารีย์ วิเชียรนิตย์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0