2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลกระทบขององค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีต่อต้นทุนรวม: กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ตุลาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิจัยสถาบัน มข. 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีต่อต้นทุนรวมและประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนรวมของเกษตรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี โดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความสัมพันธ์ในเครือข่าย และต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมและรายได้จากผลผลิตยางพาราในปี 2556 จากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 380 คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ไคว์สแควเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเครือข่ายยางพารากับต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม หาความแตกต่างของผลการดําเนินงานระหว่างกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์กับกลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนั้นยังทําการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและกําไร ผลการศึกษาพบว่า การเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีผลต่อต้นทุนและผลการดําเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่แตกต่างกัน 
     คำสำคัญ ต้นทุนรวม, เครือข่ายเกษตรกร, องค์ประกอบเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
ผู้เขียน
545740010-8 น.ส. กิตติยา โพธิบาย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0