2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Adsorption of Functionalized Thiol-Graphene Oxide for the Removal of Mercury from Aqueous Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th International Conference on Multi-functional Materials and Applications (ICMMA 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hoseo University, Chungnam, Korea 
     สถานที่จัดประชุม Hoseo University 
     จังหวัด/รัฐ Chungnam, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 29 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher Prof. Heon Chang Kim (Hoseo University, Korea) 
     บทคัดย่อ Graphene oxide (GO) was optimally produced from graphite as a starting material and was subject to functionalize with 3-mercaptopropyl-trimethoxysilane (MPTMS) to acquire thiol group (-SH) as a selective carbon-based adsorbent for the removal of mercury from aqueous solution comparing with its bare graphite (BGP). The GO-SH was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). IR characteristic peaks appear at wave numbers of 3367(O-H), 2576 (S-H), 1719 (C=O), 1224 and 1049 (C-O), and 1160 (Si-O-C) indicating the thiol group attached. Also, EDX spectrum revealing both Si and S peaks confirms the MPTMS bound on the GO surface. For an optimal adsorption study, the effects of pH solution, contact time and initial concentration of Hg(II) were investigated in details in association with determination of Hg(II) by HGAAS. From the results, the adsorption capacity of the functionalized GO-SH for Hg(II) was 80.65 mg/g at pH 6.6, about 3 times higher than that of its BGP (22.94 mg/g). The adsorption isotherm of the GO-SH for Hg(II) was found only fitting well with Langmuir model, while that of BGP followed the Freundlich one. It is implied that graphene oxide modified with thiol can be used as a high potential adsorbent for such toxic metals.  
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0