2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ADSORPTION OF ARSENIC IN AQUEOUS SOLUTION USING GRAPHITE IMMOBILIZED WITH IRON OXIDE NANOPARTICLES  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th Congress on Science and Technology of Thailand (STT40) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King and Faculty of Science Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 289 
     Editors/edition/publisher The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King and Faculty of Science Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ This research was aimed to study the adsorption capacity of arsenic in aqueous solution using two types of graphite adsorbent including graphite activated by hydrochloric acid and graphite immobilized with iron oxide nanoparticles (GFeO-NP). The GFeO-NP was prepared via the precipitating of FeO in base solution at which using the prepared Fe-EDTA complex that characterized by ultra-violet and visible spectrophotometry. Then, the immobili-zation of FeO-NP onto the activated graphite substrate was carried out and characterized by an energy dispersive X-rays spectroscopy. Application for arsenic adsorption by batch method was also investigated in association with flow injection-hydride generation atomic absorption spectrometry. From the experiments, the yield of the Fe-EDTA complex of 82.28% was obtained. The Fe-EDTA complex solution showed its spectrum with maximum wavelength at 257 nm in an acidic pH range. When comparing the adsorption capacity of arsenite and arsenate using both adsorbents, it was found that the activated graphite gave its adsorption capacity at equilibrium of 106.72 and 35.61 mg/g, respectively. While the GFeO-NP showed much higher adsorption capacities of both arsenic species (227.45 and 99.88 mg/g, respectively) than its bare substrate. Therefore, the FeO-NP immobilized on the activated graphite can drastically improve their adsorption capacity of the arsenic species compared with the activated graphite alone. 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0