2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of lipophilic and hydrophilic antioxidant activities in the crude extracts of ten varieties of tomatoes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 พฤศจิกายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KKU Research Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0859-3957 
     ปีที่ 20 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ In this study, both lipophilic and hydrophilic antioxidant activities in ten varieties of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) crude extracts were determined using three common assays, namely 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH), 2,2'-azinobis(3-ethylebenzothiaziline-6-sulfonate) (ABTS) and ferric reducing antioxidant power (FRAP). All the tomato samples exhibited the same activity as that of Trolox. The highest total antioxidant activity (both lipophilic and hydrophilic antioxidant) was found in Black Cherry Kham Kaen while that of Mo Kho 40 sample was the lowest. The average values in terms of TEAC were 910.2, 989.4 and 1174 as determined by ABTS, DPPH and FRAP, respectively. These results demonstrated the potential role of high antioxidant property found in all tomato samples  
     คำสำคัญ ABTS; Antioxidant; DPPH; FRAP; tomato 
ผู้เขียน
545020028-0 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0