2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antagonistic Growth Inhibitory Effect of Caged Xanthones with Chemotherapeutic Agents against Human Cholangiocarcinoma KKU-M214 Cell Line 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2557 "ก้าวสู่ปีที่ 43 แห่งการอุทิศเพื่อสังคม (Moving to the 43th year of dedication to society) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 ตุลาคม 2557 
     ถึง 9 ตุลาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 29 
     Issue (เล่มที่) 4 (2014) 
     หน้าที่พิมพ์ 154-158 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555070019-2 น.ส. จารุพรรณ ของสันเทียะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0