2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anti-Migrative Effect of Rhinacanthin-C in Human Cholangiocarcinoma KKU-M214 Cells 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) และสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     จังหวัด/รัฐ สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 32 
     Issue (เล่มที่) GR-P8 
     หน้าที่พิมพ์ 355-361 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Cholangiocarcinoma (CCA) is a malignant tumor of bile duct epithelium associated with a high metastatic and mortality rate. CCA is the major health problem in the northeast of Thailand. Rhinacanthin-C, a naphthoquinone isolated from roots of Rhinacanthus nasutus Kurz, has been reported to be a potent antiproliferative and induce apoptosis in various cancer cell lines. However, the detailed effects and molecular mechanisms of rhinacanthin-C on the metastasis of CCA cells were still unclear. In this study, we investigated the effect of rhinacanthin-C on the viability and migration in KKU-M214 cells. The growth inhibitory effect using sulforhodamine B (SRB) assay showed that rhinacanthin-C (0.15, 0.3 and 0.6 µM) did not affect the viability of KKU-M214 cells. Furthermore, result of wound migration assay showed that rhinacanthin-C significantly inhibited the cell migration of KKU-M214 cells in a dose-dependent manner. Therefore, rhinacanthin-C may be a powerful candidate in developing preventive agents for CCA metastasis.  
ผู้เขียน
535070023-9 น.ส. สุนิตตา แสนสอาด [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0