2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Implementation of Student-associated Game-based Open Inquiry in Chemistry Education: Results on Students’ Perception and Motivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 22nd International Conference On Computers in Education (ICCE 2014) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) 
     สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan 
     จังหวัด/รัฐ Nara, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 22 
     Issue (เล่มที่) 34 
     หน้าที่พิมพ์ 219-226 
     Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA  
     บทคัดย่อ Educational computer game refers to the use of digital technology to promote learning performance and experience through game-based activity. Currently, researchers mentioned that digital game-based learning can promote students’ interest and enhance learning outcomes. As such, this study aims to develop inquiry-based learning process with the support of digital game for chemistry learning about ionization energy. This paper reports research findings on two studies. First, a digital game regarding chemistry concept of ionization energy has been created and 29 twelfth-grade students participated to play the game. The students' perceptions towards the game were measured and results showed that the game have significant effect in fostering their perceptions. Another, 87 tenth-grade students were recruited in this study, and they were divided into an experimental group (N=43) and a control group (N=44). The experimental group participated with student-associated game-based open inquiry, called SAGOI, class and another were assigned to conventional class. The results indicated that students in SAGOI class have changed science motivation over the SAGOI learning experience. This could be implied that the student-associated game-based open inquiry could be an alternative way for promoting chemistry learning in school science.  
ผู้เขียน
565050307-0 น.ส. กีรติกา มีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0