2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Weighted histogram equalized PEM-PCA face recognition 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Science, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 1 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014  
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 144 - 150  
     Editors/edition/publisher IEEE Computer Society's Digital Library (CSDL) 
     บทคัดย่อ With high performance characteristic in recognition precision, Principal Component Analysis is widely used in face recognition systems; however, the computational time may be huge, especially during Eigen Vector Decomposition of high matrix and vector manipulation operations in addition to a precision effect on multi-expression of human faces. Thus, this research investigates the possibility to utilize the parallelism of optimized expectation maximization on EVD to mitigate the random affect and then improve the recognition speed-up. We also proposed the recognition optimization utilizing histogram equalization and weighted Euclidean Distance classification derived from Eigenvalues to enhance the recognition precision. These mechanisms, the so-called Weighted Histogram Equalized PEM-PCA or whe-PEM-PCA, result in higher accuracy and lower complexity compared to a traditional PCA and its derivatives leading to a high speed face recognition system. 
ผู้เขียน
547020051-9 น.ส. กนกมน รุจิรกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0