2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Enhancing Metacognition through Weblog in Physics Classroom Thai Context 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 22nd International Conference on Computers in Education. 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asia-Pacific Society for Computer in Education 
     สถานที่จัดประชุม Nara Prefectural New Public and Todaiji Culture Center 
     จังหวัด/รัฐ Nara province, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 พฤศจิกายน 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 22 
     Issue (เล่มที่) 1, ISBN 978-4-9908014-2-7 
     หน้าที่พิมพ์ 454-462 
     Editors/edition/publisher Ying-Tien WU, Thepchai SUPNITHI, Tomoko KOJIRI, Chen-Chung LIU, Hiroaki OGATA, Siu Cheung KONG, Akihiro KASHIHARA  
     บทคัดย่อ This study examines the effects of using weblog technologies to create argumentative activities and enhance students express the metacognition on the situations’ discussion. The Toulmin's diagram of Arguments Pattern (TAP) was adopted to interpret the students’ metacognition in Thai rural physics classroom context. The participants were 33 Grade 10 students in the first semester of 2014 academic year, from a rural school in the Khon Kaen province of Northeast Thailand. The finding shows that rural students are very satisfactory to learn through the blog and the blog support them to post the comment for discussion. Their writing express metacognitive awareness, knowledge and control depend on each TAP’s coding schema. Consequently, this study provides effective weblog argumentative strategies for enhancing student’s metacognition in physics classroom Thai context. 
ผู้เขียน
527050032-3 น.ส. จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0