2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ABERRANT EXPRESSION OF SOPHORA JAPONICA AGGLUTININ-SPECIFIC GLYCOCONJUGATES IN INTRAHEPATIC CHOLANGIOCARCINOMA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤศจิกายน 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 13th FAOBMB Discovery of Life Progresses From Biomolecules to Systems Biology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Biochemistry and Molecular Biology Section Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King 
     สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC) 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2555 
     ถึง 29 พฤศจิกายน 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2012 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 159 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070039-3 น.ส. สมสิริ อินทรมณี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0