2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SOPHORA JAPONICA REVEALS ABERRANT GLYCOSYLATION IN CHOLANGIOCARCINOGENESIS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Second Symposium of Health Cluster, National Research University Project “Specific Health Problem in Greater Mekong Sub-region (SHeP-GMS)” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Health Cluster, National Research University Project (SHeP-GMS) 
     สถานที่จัดประชุม Auditorium 1, Faculty of Medicine Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มีนาคม 2556 
     ถึง 29 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 30 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070039-3 น.ส. สมสิริ อินทรมณี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0