2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Sophora japonica agglutinin reveals aberrant glycosylation in cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 5th Pre-congress 2013 วาระคนอีสาน กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยาย 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 ตุลาคม 2556 
     ถึง 7 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2556 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 38 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070039-3 น.ส. สมสิริ อินทรมณี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีแบบโปสเตอร์ 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 7 ตุลาคม 2556 
แนบไฟล์
Citation 0