2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ABERRANT EXPRESSION OF N-ACETYLGALACTOSAMINE CONJUGATED GLYCANS IN CHOLANGIOCARCINOMA 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The Third Symposium of Health Cluster, The National Research University Project Specific Health Problems in Greater Mekong Sub-region (SHeP-GMS) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Health Cluster, National Research University Project (SHeP-GMS) 
     สถานที่จัดประชุม Auditorium 1, Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 18 กรกฎาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 33 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
547070039-3 น.ส. สมสิริ อินทรมณี
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0