2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ESTABLISHMENT, CHARACTERIZATION AND PROTEOMIC ANALYSIS OF A HIGHLY METASTATIC CHOLANGIOCARCINOMA CELL LINE; KKU-M214L5 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 40th Congress on Science and Technology of Thailand Science and Technology towards ASEAN Development 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2557 
     ถึง 4 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 222 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
547070038-5 น.ส. วรพร แสนทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0