2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Thermodynamic and Kinetic Study of the Intrinsic Adsorption Capacity of Graphene Oxide for Malachite Green Removal from Aqueous Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กันยายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Oriental Journal of Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Oriental Scientific Publishing Co., Bhopal. 
     ISBN/ISSN ISSN: 0970-020X 
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 1463-1474 
     บทคัดย่อ Graphene oxide (GO) was produced from bare graphite (BGP) material and was used as an intrinsic adsorbent for the removal of malachite green (MG) from aqueous solution. In an optimization study, the effects of the initial concentration of MG, solution pH, adsorbent dosage, contact time and ionic strength were investigated in detail. The water-soluble dye was analyzed at a maximum wavelength of 618 nm. The optimum conditions for MG removal from aqueous solution included a 300 mg/L initial concentration with 0.02 mg adsorbent at pH 5.1, and complete adsorption equilibrium was reached within 40 min. The maximum adsorption capacity of GO for MG was 384.62 mg/g, dramatically higher (over 10 times) than that of BGP (28.73 mg/g).The adsorption process followed pseudo-second-order kinetics. Thermodynamic data demonstrated that dye adsorption onto the GO surface was mainly an exothermic spontaneous reaction. The remarkably different adsorption isotherms for GO and BGP fit well with the Langmuir and Freundlich models, respectively. It is therefore evident that the prepared GO can be used as a highly effective adsorbent for this toxic dye. 
     คำสำคัญ Graphene oxide; Malachite green; Adsorption isotherm; Thermodynamic;Kinetic 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 2