2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Removal of Hg(II) from Aqueous Solution using Graphene Oxide as a Highly Potential Adsorbent 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 ธันวาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Journal of Chemistry  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chemical Publishing Co. 
     ISBN/ISSN ISSN 0970-7077 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 85-88 
     บทคัดย่อ Mercury and its compounds are neurotoxins, which simply cause any blockage of enzyme sites and interfere in related protein synthesis, and generally found as much toxic metal contaminants in wastewater and environment. Removal of such metal ions by various adsorbents including chitosan, resins, ash, silica gel and activated carbon was reported. Presently, graphene oxide (GO) is one of highly potential adsorbents used in numerous applications. Its main advantage is consisted of three main functional groups (carbonyl, hydroxyl and epoxide) on their surface giving anchored sites for metal ions complexation, namely for adsorption capabilities of Pb(II), Zn(II), Cu(II), Cd(II) and Co(II). The present study was thus subject to the adsorption of Hg(II) with GO compared with bare graphite (BGP). For an optimization study, the effects of pH solution (2-9), incubation time (10-240 min), and an initial concentration of Hg(II) (0.1-60 mg/L) were investigated. Mercury (II) ion was analyzed by FI-HGAAS. From the results, the adsorption capacity for Hg(II) removal from aqueous solution was 50.51 mg/g at pH 4.4 and their adsorption state was completed within 80 min. While BGP gave the adsorption capacity of 22.94 mg Hg(II)/g at pH 6.5 within 100 min. The adsorption isotherms of Hg(II) fit well with the Langmuir and Freundlich models for GO and BGP, respectively. It is demonstrated that GO can also be a highly potential adsorbent for toxic metals.  
     คำสำคัญ Graphene oxide; Mercury(II); Adsorption capacity, FI-HGAAS 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1