2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Isarn phoneme transcription using statistical model and transcription rule 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มีนาคม 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร WIT Transactions on Information and Communication Technologies 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร BOSI EDU,WIT Transactions on Information and Communication Technologies 
     ISBN/ISSN 17433517 
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ 59 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 337-345 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Isarn; N–gram; Text–to–phone transcription; text–to–speech 
ผู้เขียน
555020270-4 นาย พงษ์ศธร จันทร์ยอย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0