2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินผลการบริหารแผนพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 พฤศจิกายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
     ISBN/ISSN 2350-9864 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ การประเมินผล , แผนพัฒนา , คุณภาพชีวิต 
ผู้เขียน
555210077-0 น.ส. ปวีณา ประเสริฐศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1