2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An optimized genetic routing approach for constrained shortest path selections 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2014 Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and it's Applications (DICTAP) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE 
     สถานที่จัดประชุม University of the Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 6 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 8 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 226 - 230 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ This paper presented a new methodology to determine the population, a set of feasible paths, chromosomes of genetic algorithms (GA) given multi– constraints, i.e., distance, deadline, and budget, in a shortest path and modified vehicle routing problem. Several aspects of GA have been explored and optimized including population generation, crossover, mutation, ranking, and path selection criteria. Our GA optimization proposal was evaluated with benchmark instances and compared with other heuristics in the literature resulting in the outstanding performance in terms of quality and computational time complexity given a heterogeneous of network sizes. 
ผู้เขียน
565020119-9 นาย ชาติชาย ปุณริบูรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
547020051-9 น.ส. กนกมน รุจิรกุล
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0